Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1. “Season Story”, “wij” of “ons”: BVBA SEASON STORY, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 4 en met ondernemingsnummer BE 0662.361.431
1.2. “Diensten”: de door Season Story aangeboden en/of in opdracht van de Klant uitgevoerde diensten zoals bepaald en omschreven in de Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de organisatie, promotie en/of het beheer van evenementen, al dan niet met inbegrip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel, reservaties, ter beschikking stellen / verhuren van materiaal zoals schermen, beamers, flipcharts, wifi en andere faciliteiten of zakelijke diensten en het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor deze evenementen(catering).
1.3. “Evenement(en)”: bedrijfsevenement(en) zoals vergadering(en), commerciële beur(s)(zen), congres(sen) en seminarie(s).
1.4. “Klant”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die al dan niet voor beroepsmatige doeleinden optreedt.
1.5. “Overeenkomst”: de tussen Season Story en de Klant afgesloten (raam)overeenkomst met inbegrip van eventuele (bijzondere) voorwaarden van Season Story, door beide partijen overeengekomen bijlagen bij de Overeenkomst én huidige algemene voorwaarden.
1.6. “Reservatie”: een bestelling, inschrijving, boeking of reservering van een locatie voor een evenement en/van (bijkomende) diensten, al dan niet via Seminar@Home.
1.7. “Seminar@Home”: het webplatform beschikbaar op https://seminarathome.be/, beheerd door en eigendom van Season Story.

2. Toepassingsgebied

2.1. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn integraal en exclusief van toepassing op elke offerte van, elke overeenkomst met, iedere verstrekking van Dienst(en) door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van Season Story, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Season Story.
2.3. Deze algemene voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid of voorwaarden van andere dienstverleners, partners, leveranciers of ondernemingen waarvan de Klant, al dan niet op of via Seminar@Home, gebruik maakt.
2.4. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken, het loutere gebruik van Seminar@Home, een reservatie aan te vragen of te maken of (een) dienst(en) af te nemen van Season Story, wordt de klant geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en de toepassing ervan te aanvaarden. De tekst van deze algemene voorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op Seminar@Home.
2.5. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. De klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen (algemene of bijzondere) voorwaarden uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

3. Diensten

3.1. Algemeen
3.1.1. Season Story zal alle noodzakelijke inspanningen leveren om de Diensten te leveren aan de klant conform de Overeenkomst, zonder dat dit op enigerlei wijze als een resultaatsverbintenis in hoofde van Season Story kan worden beschouwd.
3.1.2. Season Story heeft het recht om voor de uitvoering van de Diensten beroep te doen op externe leveranciers, partners, onderaannemers of dienstverleners.
3.1.3. Season Story is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren aan de Klant.
3.1.4. De Klant is steeds en als enige verantwoordelijk voor alle voor de Diensten vereiste vergunningen en toelatingen dewelke voor de aanvang van de Diensten aan Season Story moeten worden voorgelegd. Eventuele schadevergoeding of boetes naar aanleiding van het voorgaande vallen
integraal ten laste van de Klant.
3.1.5. De Klant zal Season Story alle informatie bezorgen en de nodige medewerking verlenen om de diensten (goed) uit te voeren, de uitvoering ervan te vergemakkelijken of risico’s te vermijden of in te perken.
3.1.6. Door de aanvaarding van de geleverde diensten erkent de Klant dat Season Story de diensten behoorlijk heeft uitgevoerd. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elke andere verhaalsmogelijkheid, inclusief enige vorm van schadevergoeding.
3.1.7. Alle aanvragen tot wijziging van de reservatie of diensten dient de klant schriftelijk te richten aanSeason Story. Voor wijzigingen door de klant kan Season Story (wijzigings)kosten aanrekenen aan de klant overeenkomstig artikel 3.1.8. Alle door de Klant aangevraagde wijzigingen aan de diensten, alsook de vaststelling van de prijs daarvan, vereisen, onverminderd artikel 4 hieronder, het voorafgaande akkoord van zowel de Klant als Season Story en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen, bijvoorbeeld door de niet geprotesteerde uitvoering van de diensten door Season Story.
3.1.8. In geval van wijzigingen van de reservatie of één of meerdere Diensten, om welke reden dan ook, ook in geval van overmacht, worden volgende wijzigingskosten – schadevergoedingen aangerekend aan de klant, telkens onverminderd het recht van Season Story een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade en onverminderd de annulatievoorwaarden- en kosten voorzien in artikel 4 hieronder:
– Bij wijzigingen meer dan zes (6) maanden voor de datum van het Evenement zullen geen wijzigingskosten worden aangerekend op voorwaarde dat het Evenement binnen de drie (3) maanden plaatsvindt.
– Bij wijzigingen tussen de zes (6) maanden en één (1) maand voor de datum van het Evenement zullen wijzigingskosten t.b.v. 20% van de totaalprijs voor de overeengekomen diensten worden aangerekend op voorwaarde dat het Evenement binnen de drie (3) maanden plaatsvindt.
– Bij wijzigingen tussen de één (1) maand en twee (2) weken voor de datum van het evenement zullen wijzigingskosten t.b.v. 50% van de totaalprijs van de overeengekomen diensten worden aangerekend op voorwaarde dat het evenement binnen de drie (3) maanden plaatsvindt.
– Bij wijzigingen tussen de twee (2) weken en vijf (5) werkdagen voor het evenement zullen wijzigingskosten t.b.v. 80% van de totaalprijs van de overeengekomen diensten worden aangerekend.
– Bij wijzigingen minder dan vijf (5) werkdagen voor de datum van het evenement zullen wijzigingskosten t.b.v. 100% van de totaalprijs van de overeengekomen diensten worden aangerekend.
De onder huidig artikel 3.1.8 vermelde (schade)vergoedingen worden vermeerderd met alle door Season Story hiertoe reeds gemaakte kosten en/of uitgaven, met inbegrip van verzekeringspremie(s), en eventuele kosten aangerekend door leveranciers, onderaannemers of dienstverleners.
3.1.9. Season Story behoudt zich het recht voor om, in geval bepaalde omstandigheden, voor of tijdens het evenement, wijzigingen aan de diensten of het programma aan te brengen. Eventuele nadelige gevolgen voor de Klant zal zoveel als mogelijk worden beperkt, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
3.1.10. De klant is ertoe gehouden de diensten uitsluitend te gebruiken voor legitieme doeleinden en de toepasselijke wetgeving na te leven.
3.2. Evenementen
3.2.1. Verplichtingen van de klant
3.2.1.1. De klant dient zich te houden aan de door Season Story voorgeschreven richtlijnen en instructies van Season Story, haar (mede-)organisatoren of partners/dienstverleners en/of personeel i.v.m. veiligheid, verloop en de activiteiten tijdens naar aanleiding van het evenement, zoals onder meer omschreven in het toepasselijke huisreglement m.b.t. de locatie.
3.2.1.2. De klant zal geen hinder, overlast of schade aan derden veroorzaken of op enige andere wijze het goede verloop van het evenement in het gedrang brengen.
3.2.2. Beeld-, video- en/of geluidsopnames en foto’s
3.2.2.1. Onverminderd artikel 11 van deze algemene voorwaarden, geeft de Klant uitdrukkelijk de toestemming aan Season Story en/of haar partners/dienstverleners om tijdens of naar aanleiding van het evenement, en zonder enige vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, beeld-, video en/of geluidsopnames en foto’s te (laten) maken of nemen, met inbegrip van het portret of de afbeelding van de deelnemers/genodigden van het Evenement, en deze te gebruiken voor onder meer publicatie of verspreiding in reclamefolders, op Seminar@Home of andere websites, sociale media of andere platformen of kanalen van Season Story of voor enige andere publicitaire doeleinden. Zo nodig zullen de deelnemers/genodigden van het evenement daartoe een afzonderlijk toestemmingsformulier ondertekenen.
3.2.2.2. De Klant erkent en aanvaardt dat het portret of afbeelding (van de Klant of de deelnemers/genodigden) ook na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan worden gebruikt in de zin van artikel 3.2.2.1. De klant en de deelnemers/genodigden beschikken over het recht om zich te verzetten tegen voormeld gebruik van portret of afbeelding of andere persoonsgegevens.
3.3. Locaties
3.3.1. Locaties voor de evenementen worden verhuurd aan de klant ofwel door Season Story (in welk geval met deze laatste een huurovereenkomst wordt gesloten) ofwel door haar partners of adverteerders op Seminar@Home (in welk geval met de betreffende partner of adverteerder een huurovereenkomst wordt gesloten).
3.3.2. Op Seminar@Home wordt voor elke locatie een korte beschrijving, de beschikbare voorzieningen, toepasselijke huisreglement(en) van en locatie/adres weergegeven. Voor meer informatie kunt u steeds telefonisch of per e-mail terecht bij Season Story (zie artikel 16 voor contactgegevens).
3.3.3. Eventuele opties op reservaties zijn niet bindend.
3.3.4. De reservatie is slechts geldig en bindend na betaling van een waarborg door de klant waarvan het bedrag bepaald wordt in de overeenkomst. In geval van niet of niet tijdige betaling van deze waarborg komt er geen overeenkomst tot stand m.b.t. de verhuring van de locatie.
3.3.5. De huurprijzen zoals bepaald in de overeenkomst omvatten de huur van de locatie en de kosten in dit verband (bv. eindschoonmaak), verzekering, internet, verwarming, één beamer en één flipchart, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3.6. De klant dient eventuele toepasselijke huishoudelijke reglementen m.b.t. de locatie strikt na te leven.
3.4. Verhuur materiaal
3.4.1. Materiaal, zoals schermen, beamers, flipcharts of andere benodigdheden voor het evenement, wordt door Season Story in huur gegeven voor de tussen partijen overeengekomen duur en aan de huurprijzen zoals bepaald in de overeenkomst.
3.4.2. De klant verbindt zich ertoe alle (al dan niet wettelijke) voorschriften waaraan het gebruik en het bezit van de verhuurde goederen onderworpen zijn na te leven en de verhuurde goederen te gebruiken als een goed huisvader. De verhuurde goederen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd zijn.
3.4.3. De klant verbindt zich ertoe na afloop van het Evenement en/of bij beëindiging van de overeenkomst de verhuurde goederen in dezelfde staat aan Season Story terug te geven als deze waarin hij de goederen ontvangen heeft. De verhuurde goederen dienen in staat van (goede) werking en goed onderhouden teruggeven worden aan Season Story. De klant verbindt zich ertoe om de verhuurde goederen tijdens de duur van de overeenkomst te onderhouden in zodanige staat dat ze kunnen dienen tot het gebruik waartoe ze verhuurd worden krachtens de overeenkomst en zo nodig te herstellen.
3.4.4. De klant verbindt zich ertoe om alle herstellingen en onderhoudswerken te zullen uitvoeren die krachtens de wet of de gewoonte ten laste van de Klant als huurder zijn of ingevolge schade te wijten aan de fout van de Klant of van een persoon, zaak of dier waarvoor hij moet instaan.
Wanneer de klant als huurder in gebreke blijft de nodige herstellingen of onderhoud uit te voeren, zal Season Story, na de Klant te hebben aangemaand om binnen de zeven (7) kalenderdagen na voormelde aanmaning te remediëren aan zijn verplichting(en), gerechtigd zijn om deze herstellingen of dit onderhoud integraal op kosten van de klant te laten uitvoeren.
3.4.5. De klant zal elk verlies of schade aan de verhuurde goederen, van welke aard ook, vergoeden aan Season Story.
3.4.6. De klant verbindt zich ertoe Season Story onverwijld en per aangetekende brief te informeren over elk schadegeval waarvan de herstelling ten laste van Season Story zou zijn. Welk danige herstellingswerken, ongeacht de duur ervan, kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding voor de klant als huurder.
3.4.7. De klant verbindt zich ertoe om de verhuurde goederen te laten verzekeren tegen brand en diefstal. Op het eerste verzoek van Season Story zal de Klant bewijs verschaffen van de daartoe onderschreven polis en betaalde premie.
3.4.8. Het is de klant verboden om de huur(overeenkomst) over te dragen of de verhuurde goederen onder te verhuren, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Season Story.
3.5. Catering
3.5.1. De catering wordt op aanvraag voorzien door Season Story of haar partners/leveranciers.
3.5.2. De verschillende cateringpakketten, met een omschrijving ervan en de prijzen, worden weergegeven op Seminar@Home.
3.5.3. Voor de catering dient de klant bij de reservatie steeds schriftelijk het aantal deelnemers/genodigden op te geven.
3.5.4. Elke wijziging in het aantal deelnemers/genodigden moet onverwijld vooraf schriftelijk worden gemeld aan Season Story.
3.5.5. In geval van wijzigingen i.v.m. de catering (o.m. in het aantal deelnemers/genodigden), om welke reden dan ook, ook in geval van overmacht worden aan de Klant de wijzigingskosten – schadevergoedingen aangerekend overeenkomstig artikel 3.1.8 hierboven, telkens onverminderd het recht van Season Story een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade en onverminderd de annulatievoorwaarden- en kosten voorzien in artikel 4 hieronder.

4. Annuleren – schadevergoeding

4.1. Elke annulering van een of meerdere diensten of voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant dient behoorlijk gemotiveerd en schriftelijk te worden meegedeeld aan Season Story.
4.2. In geval van annulering van (een of meerdere) diensten of voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, om welke reden dan ook, ook in geval van overmacht, en onverminderd de (eventuele) toepassing van bijzondere (annulatie)voorwaarden van Season Story, is de klant aan Season Story volgende schadevergoeding(en) verschuldigd, telkens onverminderd het recht van Season Story een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade:
– In geval van annulering meer dan zes (6) maanden voor de datum van het evenement bedraagt de schadevergoeding 20% van de totaalprijs van de overeengekomen diensten, met een minimum van 200,- EUR.
– In geval van annulering tussen de zes (6) maanden en één (1) maand voor de datum van het evenement bedraagt de schadevergoeding 35% van de totaalprijs van de overeengekomen Diensten, met een minimum van 300,- EUR.
– In geval van annulering tussen de één (1) maand en twee (2) weken voor de datum van het evenement, bedraagt de schadevergoeding 60% van de totaalprijs van de overeengekomen diensten.

– In geval van annulering tussen de twee (2) weken en vijf (5) werkdagen voor de datum van het evenement, bedraagt de schadevergoeding 80% van de totaalprijs van de overeengekomen diensten.
– In geval van annulering minder dan vijf (5) werkdagen voor de datum van het evenement, wanneer op de dag van het evenement wordt geannuleerd of wanneer de Klant niet komt opdagen of het evenement, om welke reden dan ook (met inbegrip van overmacht), geen doorgang kan vinden, dan wordt het integrale bedrag (100%) van de totaalprijs van de overeengekomen diensten aangerekend.
4.3. De onder artikel 4.2 vermelde (schade)vergoedingen worden vermeerderd met alle door Season Story hiertoe reeds gemaakte kosten en/of uitgaven, met inbegrip van verzekeringspremie(s) en eventuele kosten aangerekend door leveranciers, onderaannemers of dienstverleners.
4.4. Huidig artikel 4 laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle reeds uitgevoerde diensten.
4.5. Season Story behoudt zich het recht voor om reservaties, diensten of evenementen te annuleren in welk geval zij alle door de Klant betaalde bedragen voor de betreffende reservaties, diensten of evenementen zal terugbetalen zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of vergoeding van bepaalde kosten en/of uitgaven gerelateerd aan het evenement.

5. Gebruiksvoorwaarden Seminar@Home

5.1. Reservaties
Reservaties kunnen gebeuren via Seminar@Home, maar ook telefonisch of via e-mail (zie contactgegevens onder artikel 16).
5.2. Account aanmaken – registratie
5.2.1. Om gebruik te maken van Seminar@Home en via deze weg een reservatie aan te vragen, moet de klant zich registreren als gebruiker. Om een account te kunnen aanmaken op Seminar@Home worden de (persoons)gegevens van de Klant verwerkt zoals o.m. bepaald in de privacy policy van Season Story, te raadplegen op onze site.
5.2.2. Ter voltooiing van de registratie op Seminar@Home ontvangt de Klant via elektronische weg een bevestiging.
5.2.3. De klant dient de algemene voorwaarden van Season Story te aanvaarden door de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan te vinken. De klant heeft de mogelijkheid deze te lezen en op te slaan via een hyperlink naar een pagina met de algemene voorwaarden.
5.3. Inhoud en gegevens op Seminar@Home
5.3.1. Season Story tracht ervoor te zorgen dat de door Seminar@Home gegenereerde informatie en de inhoud op Seminar@Home, alsook in nieuwsbrieven, reclamefolders e.d., zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Season Story geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
5.3.2. Season Story kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot Seminar@Home beperken of verhinderen.
5.3.3. De informatie en inhoud op Seminar@Home is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Season Story. De informatie en inhoud op Seminar@Home is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van Seminar@Home en van de erin opgenomen inhoud en informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant.
5.3.4. De klant is verder zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die hij op Seminar@Home plaatst of doet plaatsen. De klant is er toe gehouden Seminar@Home enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden en toepasselijke wetgeving te respecteren. De door de klant verschafte inhoud en informatie:
– moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
– mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet;
– mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doet ontstaan op Seminar@Home of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van Season Story en/of voor (persoons)gegevens van de klanten of gebruikers van Seminar@Home;
– mag de goede reputatie van Season Story en/of haar partners niet schaden;
– mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites;
– mag geen rechtstreekse publiciteit voor de klant bevatten of mag er niet in bestaan al dan niet gewenste berichten te versturen, voor eender welk doel, naar (e-mailadressen van) andere gebruikers van Seminar@Home of klanten van Season Story (‘spamming’);
– mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en het Wetboek Economisch Recht;
– mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten,
merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how). De klant dient Season Story in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.
5.3.5. Indien de inhoud of informatie geplaatst door de Klant op Seminar@Home op enigerlei wijze in strijd is met huidige algemene voorwaarden, inzonderheid met huidig artikel 5, heeft Season Story het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling de betreffende inhoud of informatie aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen, de klant de toegang tot Seminar@Home (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de account van de klant al dan niet tijdelijk te schorsen dan wel permanent te verwijderen, onverminderd toepassing van artikel 8.2.
5.4. Andere verplichtingen van de klant
5.4.1. De Klant dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware te beschikken die is geschikt is voor de diensten en Seminar@Home.
5.4.2. De Klant dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op zijn computersystemen te beschikken. Voor het geval de systemen van Season Story, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere klanten schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, is enkel de Klant integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Season Story en zal de Klant Season Story integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en klanten van Season Story) die hierdoor schade zouden lijden.

6. Prijzen – betaling

6.1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, worden de prijzen voor de Diensten bepaald in de overeenkomst. Alle door Season Story gehanteerde prijzen en andere tarieven, zoals onder meer vermeld op Seminar@Home, zijn telkens exclusief btw.
6.2. Het aanbod en de prijzen op Seminar@Home zijn geldig op de dag waarop Seminar@Home wordt bezocht en/of de reservatie wordt geplaatst. Aanbod en prijzen kunnen voor het plaatsen van de reservatie te allen tijde worden gewijzigd door Season Story.
6.3. Na het plaatsen van een Reservatie bij Season Story, al dan niet via Seminar@Home, zal de klant een factuur ontvangen van Season Story. Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder disconto. De klant gaat akkoord met het ontvangen van enkel elektronische facturen. In ieder geval volgt uit de betaling van een elektronische factuur van Season Story het stilzwijgend akkoord van de klant in die zin.
6.4. Season Story heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadevergoeding en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom(men).
6.5. Season Story heeft het recht om alle bedragen die zij aan de klant uit welken hoofde ook
verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de klant aan Season Story verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn.
6.6. De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de klant is op de maatschappelijke zetel van Season Story.
6.7. Eventuele wijzigingen aan de diensten of de Ooereenkomst zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de op het moment van de bijkomende opdracht van kracht zijnde (eenheids)prijzen.
6.8. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijke of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe de Overeenkomst hen verplicht.
6.9. Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de vijf (5) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van Season Story, met de reden(en) van protest.

7. Wanbetaling

7.1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag heeft Season Story van rechtswege en zonder ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar of, zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van 150,- EUR per factuur en dit onverminderd het recht van Season Story op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoeding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden en telkens onverminderd het recht van Season Story een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
7.2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die uitgesteld werden door Season Story aan de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in artikel 7.1.

8. Wanprestaties – beëindiging van de Overeenkomst

8.1. Season Story heeft het recht om haar verbintenissen (bijvoorbeeld tot uitvoering van diensten) met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in het geval de Klant te kort komt aan zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot het gebrek aan integrale betaling op de vervaldag van een of meerdere facturen, zelfs in het kader van een andere overeenkomst dan degene waarop de wanprestatie betrekking heeft of wanneer Season Story gerechtvaardigde twijfel heeft over de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de klant en het aannemelijk zou zijn dat de Klant niet aan zijn verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In voorkomend geval (van opschorting) is Season Story op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele (directe of indirecte) schade die de Klant, zijn klanten, deelnemers/genodigden of andere derden hierdoor zouden lijden.
8.2. Indien de klant één of meer van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, heeft Season Story bovendien het recht de overeenkomst met de klant zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden lastens de klant. Season Story kan de overeenkomst met de klant slechts buitengerechtelijk ontbinden overeenkomstig huidig artikel 8.2 indien Season Story de Klant per aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en de Klant heeft nagelaten binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na de poststempel van voormelde ingebrekestelling zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.
8.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst door Season Story lastens de klant overeenkomstig artikel 8.2, en onverminderd artikel 4 hierboven, heeft Season Story in voorkomend geval het recht op een (bijkomende) schadevergoeding ten laste van de klant,
forfaitair begroot op 30% van de overeengekomen totaalprijs van de overeengekomen, maar niet uitgevoerde diensten, het voorgaande telkens onverminderd het recht van Season Story een hogere schadevergoeding te eisen mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de Klant om tot integrale betaling over te gaan van alle uitgevoerde diensten.
8.4. De overeenkomst komt automatisch ten einde indien de klant in staat van faillissement zou zijn verklaard dan wel het faillissement zou hebben aangevraagd of bescherming tegen zijn schuldeisers zou hebben aangevraagd (wat dit laatste betreft onder voorbehoud van uitsluiting van deze mogelijkheid door de relevante wetgeving).

9. Aansprakelijkheid van Season Story

9.1. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke of met opzet gelijk te stellen zware fout, is Season Story op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, bijvoorbeeld doch niet beperkt tot tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, toename van de algemene kosten, de verstoring van een handelsactiviteit, vorderingen van derden (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot klanten van de Klant), laattijdige btw- of belastingaangiftes, reputatieschade, verlies van toekomstige besparingen, personeelskosten, verlies van kansen of zakelijke opportuniteiten, verlies aan goodwill of enige andere vorm van economische schade.
9.2. Season Story kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden (waaronder maar niet beperkt tot externe dienstverleners, leveranciers of onderaannemers) gehouden zijn enige schade te vergoeden.
9.3. Onverminderd de overige bepalingen van huidig artikel, kan Season Story in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard ook, zowel directe als indirecte en/of gevolgschade die te wijten zou zijn of verband zou houden met:
– het op eigen initiatief van de Klant of deelnemers/genodigden afwijken van het voorziene programma of het zich onttrekken van het evenement door de klant of deelnemers/genodigden;
– het niet naleven van richtlijnen, voorschriften ter plaatse of toepasselijke wetgeving door de klant of deelnemers/genodigden;
– enige hinder, overlast of schade aan of t.o.v. derden veroorzaakt door de klant of deelnemers/genodigden;
– enige schade berokkend door de Klant aan (persoonlijke bezittingen van) klanten van Season Story, deelnemers/genodigden of andere derden;
– de (kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of de vorm van de) inhoud of informatie die op of door Seminar@Home wordt gegenereerd, die via de Diensten worden bewaard of uitgewisseld of op andere (externe) websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op Seminar@Home wordt verwezen;
– enige beslissing genomen of handeling gesteld door de Klant op basis van de inhoud of informatie op Seminar@Home;
– eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen etc. op Seminar@Home;
– fouten of gebreken in de software en of (computer)systemen van Season Storty of haar onderaannemers, aangestelden, leveranciers of dienstverleners;
– eventuele storingen, onderbrekingen, virussen, fouten of gebreken in het of het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn of functioneren van de (computer)systemen van de Klant;
9.4. De klant dient Season Story integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten)kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met de Diensten en/of Seminar@Home dan wel op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
9.5. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Season Story jegens de Klant, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laatste van volgende bedragen: (i) de vergoedingen die door Season Story in het kader van de overeenkomst werden ontvangen voor de uitvoering van de Diensten en (ii) het bedrag waarvoor Season Story verzekerd is bij haar BA-verzekeraar. Dezelfde beperkingen gelden indien de uitsluitingen van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 9 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zouden worden beschouwd.
9.6. In ieder geval dient de Klant binnen de vijf (5) werkdagen na vaststelling van eventuele schade Season Story schriftelijk in kennis te stellen van zijn klacht, bij gebrek waaraan de klacht niet zal worden aanvaard en hij zal worden geacht afstand te doen van elk (vorderings)recht lastens Season Story.

10. Overmacht

10.1. Season Story is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de nietbehoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend.
10.2. Onder overmacht wordt begrepen de gebeurtenis die de nakoming van de verbintenis van Season Story redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor Season Story uit te maken: uitval van internetverbindingen of elektronische communicatienetwerken, problemen met of storingen of defecten in hardware, staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstroming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, defect van de machines, verkeershinder, te late levering door haar ontwikkelaar, leverancier, dienstverlener of onderaannemer, insolventie van haar ontwikkelaar, leverancier, dienstverlener of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak van haar leverancier of onderaannemer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor Season Story onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de Klant ten laste van Season Story geen enkel recht op schadevergoeding uit welken hoofde ook. Wanneer een geval van overmacht een onderbreking van uitvoering van de diensten tot gevolg heeft, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de uitvoering van de diensten terug op te starten, zonder dat Season Story enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is

11. Verwerking van persoonsgegevens

11.1. Season Story is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Klant in het kader van de overeenkomst. Season Story treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).
11.2. Op de verwerking van persoonsgegevens door Season Story is haar privacy policy van toepassing, te raadplegen op [hyperlink invoegen].
11.3. Indien en voor zover Season Story t.a.v. de Klant kwalificeert als een verwerker van persoonsgegevens, waarbij zij persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (bv.
deelnemers/genodigden, medewerkers, werknemers, klanten, dienstverleners of leveranciers van de klant) verwerkt op instructie en ten behoeve van de Klant, zijn de bepalingen van Bijlage 1 bij huidige algemene voorwaarden van toepassing, hetgeen geldt als een overeenkomst inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 28.3 AVG.
11.4. In ieder geval en voor zover de Klant verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, zal de Klant de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de AVG, naleven.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op of verbonden aan teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, applicaties, websites, databanken, vormgeving, look & feel, design of op of verbonden aan enige andere creatie(s), inhoud of informatie op, verbonden aan of gegenereerd door Seminar@Home of enige andere creaties tot stand gekomen naar aanleiding van of op enigerlei wijze verbonden met de (uitvoering van) de Overeenkomst, behoren tot de exclusieve eigendom van Season Story of haar licentiegevers.
12.2. Geen enkele bepaling in de Overeenkomst zal kunnen worden opgevat als zijnde een volledige of gedeeltelijke overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Klant.
12.3. Het is de klant niet toegestaan enige software of applicaties verbonden aan Seminar@Home op enigerlei wijze te wijzigen. Onverminderd de bij Titel 6, Boek XI van het Wetboek Economisch Recht (artikelen XI.294-304 WER) gestelde uitzonderingen van dwingend recht, mag geen enkel onderdeel van deze software of applicaties, met inbegrip van de bron- en objectcodes, functionaliteiten, features, lay-out, look & feel en design, op enigerlei wijze door de klant worden gewijzigd, gekopieerd, gedownload, ge-upload, gedecompileerd, gereversed-engineered, gedisassembleerd, verkocht, uitgeleend, verdeeld of gepromoot worden.
12.4. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Season Story te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
12.5. Het is de klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Season Story of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar ook ter wereld.
12.6. Season Story is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden in het kader van de uitvoering van de Diensten. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
12.7. De klant garandeert dat hij gerechtigd is informatie of gegevens die hij op enigerlei wijze gebruikt of bewaart in het kader van de diensten of Seminar@Home, te gebruiken of te bewaren. Alleszins zal de Klant Season Story integraal en onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten, vrijwaren jegens alle aanspraken van derden in dit verband.

13. Klachten

13.1. Elke klacht over uitvoering van de diensten of de overeenkomst dienen uiterlijk binnen de vijf (5) werkdagen na uitvoering of facturatie behoorlijk gemotiveerd en bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan Season Story. Bij gebrek aan dergelijke klacht, wordt de klacht als vervallen en onontvankelijk beschouwd en wordt de Klant geacht de diensten te hebben aanvaard.
13.2. Klachten schorten de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen) niet op. Een klacht verleent de Klant ook niet het recht om de overeenkomst te ontbinden noch het recht om schadevergoeding te eisen.
13.3. Season Story wordt niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de Diensten zal maken en kan hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden.

14. Algemene bepalingen

14.1. De nietigheid, ongeldigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst heeft op geen enkele wijze de nietigheid, ongeldigheid en/of niet-uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tot gevolg. In geval één van de bepalingen enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
14.2. De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, zonder de schriftelijke toestemming van Season Story. Season Story daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of plichten uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden. In voorkomend geval zal deze overdracht tegenstelbaar zijn aan de Klant na eenvoudige schriftelijke kennisgeving door Season Story, waarna deze laatste bevrijd zal zijn van haar contractuele verplichtingen. In geval van voormelde overdracht blijft de overeenkomst onverminderd voortbestaan tussen de Klant en de derde.
14.3. Season Story behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Blijvend gebruik van Seminar@Home zal in ieder geval worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe/gewijzigde algemene voorwaarden.
14.4. De klant garandeert de bepalingen van de Overeenkomst te doen respecteren door zijn aangestelden en/of lasthebbers.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

15.1. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
15.2. Voor elk geschil dat tussen Season Story en de Klant zou kunnen ontstaan inzake de diensten en/of het sluiten, de interpretatie, de uitvoering, de opschorting of de beëindiging van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen (afdeling(en) Antwerpen) bevoegd.

16. Contactgegevens

BVBA SEASON STORY (‘Seminar@Home’)
Wijnegemsteenweg 4
2970 ’s Gravenwezel
BE 0662.361.431
T: +32 489 00 29 48
E.: info@seminarathome.be

 

80 unieke vergader- en brainstormlocaties

Op zoek naar een huiselijke, rustieke, aan het water gelegen, temidden van een bos of eerder industriële, creatieve setting? Seminarathome biedt een platform van meer dan 80 unieke vergader- en brainstormlocaties.